Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Розробка (оцінки впливу на навколишнє середовище) ОВНС

Розробка ОВНС (оцінки впливу на навколишнє середовище) - це обов'язкова процедура, яка здійснюється при проектуванні будь-якого об'єкта господарської чи іншої діяльності.

 

Необхідні документи для розробки ОВНС:
 
Назва
документу
Готує
Компанія
Надає
Клієнт
1
Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства
 
2
Копія свідоцтва статистики
 
3
Копія свідоцтва платника ПДВ (завірена печаткою підприємства)
 
4
Банківські реквізити підприємства
 
5
Ситуаційний план масштабом М 1:500 або 1:1000, 1:2000 з прилеглою територією сусідніх об'єктів (на плані вказати назву об'єктів)
 
6
План заповідного фонду на карті (бажано, не завжди вимагають)
 
7
Пояснювальна записка, в разі якщо її немає - розписати технологічний процес, обсяги виробленої продукції, надати сертифікати на неї
 
8
Паспорти на устаткування, котли і т. д.
 
9
Кількість робочого персоналу (розписати посади: службовці, робітники і т. д.)
 
10
Фонд робочого часу (ч / рік, зміни, пора року, планові ремонти і т. д.)
 
11
План БТІ, якщо об'єкт існуючий
 
12
Водоспоживання на устаткування і водовідведення (замкнутий цикл або відводиться в каналізацію, розписати в яку каналізацію (виробничу, побутову, зливову і т. д.) об'єм (м3 / ч, м3/добу, м3/рік)
 
13
Розписати вентиляційні установки (марки вентиляторів, циклонів, фільтрів і т.д.)
 
14
Якщо об'єкт викидає в атмосферу шкідливі викиди необхідно замовляти довідку про фонові концентрації
 
Зв'язатися з фахівцями Компанії з питання розробки ОВНС:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54
 
Замовити послугу розробка ОВНС заповнивши ФОРМУ

Згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві та проектуванні підприємств, споруд та будівель» при розробці проектної документації на будівництво нових або реконструкцію старих об'єктів (підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів) до складу проекту повинен входити розділ ОВНС ОВОС. Розробка передбачає вироблення заходів, спрямованих на визначення або запобігання неприйнятних наслідків існуючої або запланованої виробничо-господарської діяльності, що негативно впливають на суспільство і екологію. Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності запланованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

 
Основними завданнями ОВНС є:
 • загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану діяльність;
 • розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епідемічної ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обгрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення;
 • визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами розміщення (якщо рекомендується подальший розгляд декількох);
 • визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;
 • прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку віз дій;
 • визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нормативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;
 • визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє середовище, які можуть мати місце за умови реалізації всіх передбачених заходів;
 • складання заяви про екологічні наслідки діяльності.
 
ОВНС розробляється відповідно до вимог, прописаних в законодавстві Україні. Зокрема, дане питання регламентується ДБН А.2.2-1, графічні матеріали повинні містити наступну інформацію:
 • ситуаційна схема-карта р-ну місця розташування підприємств, споруд і будівель із зазначенням на ній меж санітарно-захисної зони,
 • ситуаційна схема-карта р-ну місця розташування підприємств, споруд і будівель із зазначенням на ній меж підлягає забудові території,
 • ситуаційна схема-карта р-ну місця розташування підприємств, споруд і будівель із зазначенням на ній санаторіїв і будинків відпочинку, зон відпочинку, місць розташування розрахункових точок, об'єктів природно-заповідного фонду, їх захисних зон, перспективних територій для заповідника;
 • генеральний план, із зазначенням розташування джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу і устаткування з очищення цих викидів;

Для початку роботи необхідний великий перелік документів, який попередньо узгоджується зі співробітником нашої фірми.
 

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО РОЗРОБКУ ОВНС

Наші клієнти
Визнання